Semalt maslahaty: 7 Peýdaly web gözlemek we mazmuny çykarmak gurallary

Web sahypalaryny döwmek we mazmun çykarmak onlaýn işewürler üçin umumy maglumat ýygnamak meselesidir. Köp sanly saýt gyrylýar we maglumatlar her gün alynýar. Käbir taslamalar giňişleýin programma üpjünçiligi we gurallar bilen amala aşyrylýar, beýlekileri el bilen tamamlap bolýar. Aşakdaky programma üpjünçiligi diňe bir ajaýyp bolman, eýsem mugt we ulanyjylaryna köp mümkinçilik döredýär.

1. iMacros

“iMacros” web brauzerleri üçin giňeltme bolup, programmistler we programmist däller üçin iň oňat programma üpjünçiligidir. Synag, göçürip almak we suratlary we teksti ýüklemek ýaly web çärelerini surata düşürmäge we gaýtadan işlemäge mümkinçilik berýär. Şeýle hem, dürli maglumat bazalaryny, CV we XML faýllaryny we beýleki çeşmeleri ulanyp, maglumatlary import etmegi we eksport etmegi aňsatlaşdyrýar. “iMacros” web synagy we gezelenç bilen baglanyşykly meseleleri ýerine ýetirýär.

2. “PromptCloud”

“PromptCloud” ýöriteleşdirilen web döwmek , web gözlemek we maglumatlary çykarmak hyzmatlary bilen giňden tanalýar. Onlaýn kärhanalar we başlangyçlar üçin ajaýyp we dürli dillerde we dürli platformalarda size birnäçe tonna maglumat çykaryp biler. Işiňizi dogry ýerine ýetirmek üçin köp sanly tehnologiýany ulanýar. Bloglardan, sosial media saýtlaryndan maglumatlary alyp bilersiňiz, web sahypalaryny, onlaýn forumlary we syýahat portallaryny gözden geçirip bilersiňiz.

3. WinAutomation

WinAutomation ulanyjylara dürli meselelerde kömek edýän ygtybarly we hakyky awtomatlaşdyryş guralydyr. Bu programma üpjünçiligi, formalary tabşyrmaga, ýerli maglumatlary tapmaga, web sahypalaryny döwmäge we alnan maglumatlary şekil we tekst görnüşinde ýatda saklamaga kömek edýär. Şeýle hem, alnan maglumatlary Excel sahypalaryňyza goýup bilersiňiz, dürli meseleleri çözüp bilersiňiz we faýllaryňyzy has gowy tertipläp bilersiňiz. WinAutomation, e-poçta derňewi we iş stoly dolandyryş meseleleri üçin hem peýdalydyr.

4. Visual Web Ripper

Visual Web Ripper web sahypalaryny döwmek, maglumatlary ýygnamak we derrew peýdaly mazmuny çykarmak üçin ulanylýan wizual programma üpjünçiligi. Iň güýçli gurallaryň biridir. Gözleg motorlary, önüm kataloglary we habar beriş serişdeleri arkaly mazmuny ýygnaýar we size iň gowy netijeleri berýär. Bu gural, diňe takyk we täzelenen maglumatlary göçürip almaga kömek edip, web sahypalaryndan maglumatlary alýar.

5. WebHarvy

WebHarvy, dürli web nagyşlaryny awtomatiki kesgitleýän we siziň üçin peýdaly maglumatlary ýygnaýan wizual gyrma programmasydyr. Tekst, suratlar, e-poçta we URL-ler ýaly gaýtalanýan sahypalary hem gyrýar. WebHarvy, adatça maglumatlarynyň alynmagyna ýol bermeýän web sahypalaryndan maglumatlary gyrmaga mümkinçilik berýär.

6. Darsi Ripper

Darcy Ripper, Java esasly web gözlegçisi we maglumat çykaryjy. Ulanyjy üçin amatly, grafiki interfeýs bilen tanalýar we gowy gurluşly maglumatlary birnäçe sekundyň içinde göçürip alyp bolýar. Darcy Ripper, maglumatlar üçin islendik URL-ni işlemäge we dürli formatlarda faýllary göçürip almaga mümkinçilik berýär.

7. Ubot studiýasy

“Ubot Studio” iň oňat we iň ajaýyp web döwmek we mazmun çykarmak programmalarynyň biridir. Mugt we tölegli wersiýalarda gelýär we web esasly programma. Ubot Studio bize skriptleri gurmaga we maglumatlary gazyp almak, web synagy we mazmuny dolandyrmak ýaly dürli çäreleri tamamlamaga mümkinçilik berýär. Faýllaryňyzy maglumatlar bazasynda saklap ýa-da birnäçe minutyň içinde gaty diskiňize göçürip alyp bilersiňiz.

mass gmail